• Wpisów:181
  • Średnio co: 12 dni
  • Ostatni wpis:5 lata temu, 21:20
  • Licznik odwiedzin:5 494 / 2237 dni
Jesteś niezalogowany. Niektóre wpisy dostępne są tylko dla znajomych.
 
Są no­ce kiedy pat­rzę na gwiaz­dy, a widzę stos ka­mieni przy­kutych do nieba
Są ta­kie dni, że za­miast słońca na ziemię pa­da blask obłudy
Są ta­kie wie­czo­ry kiedy wszys­tko mil­knie, a pragnęłabym usłyszeć choć drob­ny szelest.
 

 
Każde­go dnia część mnie umiera, nieodwracalnie...
 

 
To chyba normalne, że czasami chciałabym usłyszeć ciche, ciemne, drżące
"tęskniłem, tak cholernie tęskniłem"...
 

 

Ja idę gdzieś i płaczę, mogę płakać, bo nie widać moich łez,
dziś mam mało sił, zbyt mało żeby dzisiaj gonić sens.
 

 
Praw­dzi­wym do­wodem miłości jest po­zos­ta­wienie w spo­koju oso­by która odeszła od nas.
Mi­mo, że pęka nam serce...
 

 
- Śpisz?
- Nie.
- To co robisz?
- Tęsknię za nim...
 

 
Za słaby by można go odczuć
A rośnie w siłę Zabija spokój
Boję się
on zabiera wszystko mi
wszystko czym mogłam żyć
tak dawny a tkwi gdzieś we mnie
dławi oddech przenika moje wnętrze
ból jest dzisiaj mym kochankiem
Bo to on może zniszczyć wszystko
by mu wybaczyć
On niebem jest
on jest piekłem
dlatego daje by zabrać dużo więcej
oto gra której posmak
czuję ja nigdy ty
Kto mnie podtrzyma gdy zabaknie sił
Kto poda rękę wzamian niechcąc nic
Ktoo powie mi gdzie mam iść dalej
Kto może mi to dać?


Kto dotknie mnie choć chwilę?
Kto może mi to dać?
 

 
Dlacze­go tak sil­nie dążymy do miłości? Każdy nasz ruch kieru­je się ku jed­ne­mu prag­nieniu: ku kocha­niu tej jed­nej oso­by, która na zaw­sze od­wza­jem­ni to uczu­cie. A prze­cież miłość wca­le nie jest łat­wa. Dlacze­go więc dążymy do cze­goś, co deg­ra­duje nasz spokój, po­wodu­je, że cier­pi­my z tęskno­ty i wewnętrznie umiera­my ze strachu? Niep­rzes­pa­ne no­ce, wy­lane łzy, zszar­ga­ne ner­wy - wszys­tko to jest nieodłącznym ele­men­tem ce­lu każde­go człowieka. Dlacze­go nie wyb­rać sta­bil­ności jaką gwa­ran­tu­je nam wol­ność od związków ? Żad­nych zo­bowiązań, obiet­nic, strachu... Wszys­tko to na pozór łat­wiej­sze, kiedy człowiek sam wy­tycza so­bie dal­szą drogę. Lecz w no­cy, kiedy wszys­tkie światła gasną, a my sta­jemy przed lus­trem włas­nych prag­nień, ja­kim są nasze włas­ne sny zaczy­namy ro­zumieć, że choćbyśmy by­li naj­silniej­szy­mi, naj­bar­dziej nieza­leżny­mi ludźmi na świecie wszys­tko skieru­je nas na jedną trasę: na drogę do miłości. Jed­no przy­tule­nie wy­nag­rodzi morze łez, po­całunek chwi­lowo za­tuszu­je strach, a ciepło dłoni ukocha­nej oso­by do­da siły w smut­ny, grud­niowy wieczór. Ma­gia miłości..
 

 
Wspom­nienia zaw­sze uderzają w naj­mniej ocze­kiwa­nym mo­men­cie. Zaw­sze ze wzmożoną siłą. Zaw­sze w chwi­lach, kiedy jes­teśmy w naj­większej roz­sypce. Chcą dob­rze - chcą przeg­nać smu­tek ciepłymi ob­ra­zami. Tym tyl­ko po­gar­szają sprawę. Drążą swoimi dob­roczyn­ny­mi szpo­nami w naszych głowach, a my, niczym pod­czas za­biegu tre­panac­ji czaszki - jes­teśmy bezwładną masą.
Dodaj komentarz ›/ Pokaż wszystkie (1) ›
 

 
Na­piła bym się wo­dy ale na­wet ona nie przechodzi mi przez gardło.
Nie wie­działam, że można tak cier­pieć z miłości...
 

 
Ser­ce jest kluczem do miłości i spełnienia. Da­je od­wagę, by żyć praw­dzi­wie. Jeśli je stra­cisz,cier­pisz i nie umiesz ani przyj­mo­wać ani da­wać. Mu­sisz odzys­kać swo­je serce..
 

 
Idę, cza­sem biegnę, lecz nie uciekam. Jeśli spot­kasz mnie w drodze po­dam ci dłonie. Jes­tem człowiekiem.
 

 
To,że nie jes­teś ze mną,nie oz­nacza,że zapomniałam.
Ser­ce na­dal prze­pełnione miłością jest...i go­ryczą ciszy.
 

 
Cza­sem boję się, że nie ma piękna...
... że są tyl­ko wspom­nienia i nadzieje ma­lowa­ne tęsknotą na ruinach świata.
 

 
Coraz częściej się upewniam, że marzenia są po to by się nie spełniać bo nie świata tyczą ale serca.
 

 
Prawdziwym różom kolce płoną od środka.
 

 
"Wskażę Ci środek, który wzbudza miłość bez lęku,
bez ziół i bez żadnego czarodziejskiego zaklęcia.
Jeśli chcesz być kochany, kochaj"
 

 
"Miłość jest mgłą, która wytwarza się w głowie. Jeśli owa mgła
opada na dół - na serce - następuje pogoda życia;
jeśli pozostaje w głowie - pada deszcz łez."
 

 
"W dniu, w którym radość innych staje się Twoją radością,
w dniu, w którym cierpienie innych staje się Twoim cierpieniem -
masz prawo powiedzieć kocham."
 

 
Co dzień w tym samym miejscu
spotykają się zakochani.
On i ona są wierni jednemu sercu,
którego nikt nigdy nie zrani.
On obejmuje ją spokojnie
wpatrując się w jej powieki.
Ona obrzuca go spokojnie, hojna.
On chciałby żeby to trwało wieki.
Dodaj komentarz ›/ Pokaż wszystkie (1) ›
 

 
Długie dni, zbyt długie, zbyt męczące
Kolejna chwila, kolejny abstrakt.
  • awatar zapomnę cie...: Cudowne i idealne. : * zapraszam . jeśli ci się spodoba blog możesz dodać do obserwowanych :)
Dodaj komentarz ›/ Pokaż wszystkie (1) ›
 

 
Samotny człowiek walczy ze swym szaleństwem
Rzeczywistością rzuconą na barykady
Po to ma stopy, żeby zostawiać ślady
Po to ma życie, żeby po nim kroczyć
I samotności pewnie patrzeć w oczy...
 

 
Jak mam pić - pójdą ze mną, a jak płakać - nikt nie przyjdzie...
 

 
To nie przez chujową dykcje wielu mnie nie rozumie,
mam swoje zdanie czasem tylko słów mi brakuje
 

 
Zrozumiesz ból, gdy przytulisz nostalgię do ust.
 

 
Są takie emocje silniejsze niż każdy żywioł
Przychodzą gdy noc jest przynosząc wątpliwość.
 

 
Proszę o deszcz, by nikt nie zauważył moich łez.
Proszę o słońce, by mo­je łzy zdąrzyły wyschnąć.
Proszę o wiatr by mo­je włosy zasłoniły zapłaka­ne oczy.
Proszę o praw­dziwą miłość, bym już nig­dy nie mu­siała cierpieć.
 

 
...w tej ciszy zna­lazłam ciebie ...


ale co dziś czu­jesz te­go nie wiem
 

 
I gdzieś czeka ten szczyt - czymkolwiek on jest,
masz gwarancję, że tam kiedyś spotkamy się.
 

 
Gdy­bym tyl­ko mogła, to nie uk­ry­wałabym swoich łez, nie uda­wałabym, że jest w porządku i nie byłabym tak obojętna jak jes­tem teraz...
  • awatar Sunika: Obojętność - niby nic Ci nie robi a tak bardzo boli...
Dodaj komentarz ›/ Pokaż wszystkie (1) ›
 

 
Pat­rze przez ok­no i widzę świat w którym jest ty­siące za­let i wad .
 

 
świetna♥
 

mompleeasex3
 
agatka25
 
Wejdziesz ? odwdzięcze się ` !

dziękujee , ; 3 `
 

 
Czas po­każe Ci ilu ludzi skrzyw­dziłeś. Ból uświado­mi jak bar­dzo ich kochałeś. Smu­tek wy­niszczy Cię od środ­ka. W końcu czas zro­zumie swój błąd i zli­tuje się nad Tobą, po­może uśmie­rzyć ne­gatyw­ne emoc­je. Jed­nak Ty będziesz już wte­dy in­nym człowiekiem.
 

 
"Kocham" to słowo, a nie miłość.
Miłości nie wy­raża się słowami.
Dodaj komentarz ›/ Pokaż wszystkie (1) ›
 

 
Nie rozbudzaj nadziei,
nie traktuj mnie przedmiotowo.
Po prostu zdecyduj się,
bo niewiedza jest najgorszym,
co może mnie spotkać.
Dodaj komentarz ›/ Pokaż wszystkie (3) ›